• Διευθυνση: Κορυτσάς 1, ΤΚ 16451,
    Αργυρούπολη, Αττικής

  • Τηλεφωνα: 215 215 1821
    Email: info@victorynet.gr

Τι εννοούμε με τον όρο νομική κάλυψη;

Είναι όλα τα δικαστικά έξοδα-δαπάνες που προκύπτουν κατά τη
διερεύνηση, υπεράσπιση ή το διακανονισμό απαίτησης ή γεγονότος
που κοινοποιείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Την δέχονται όλα τα επιμελητήρια;

Γίνεται αποδεκτή από όλα τα επιμελητήρια

Λαμβάνονται προμήθειες;

Στον συγκεκριμένο κλάδο η εταιρεία μας δεν δίνει προμήθεια .

Μπορεί η ημερομηνία ενάρξεως να είναι προγενέστερη από την 01/01/2017 ;

Κάλυψη υφίσταται μόνο από 01/01/2017
Συμβόλαια με προγενέστερης αυτής της ημερομηνίας δεν μπορούν να εκδοθούν .
Στην περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση προγενέστερης της 01/01/2017 ,
η εταιρεία σας προσφέρει εναλλακτική λύση.( με άλλες διαδικασίες )

Πρόκειται για ομαδικό συμβόλαιο;

Το συμβόλαιο είναι ατομικό και εκδίδεται από τον κορυφαίο παγκόσμιο ασφαλιστικό οργανισμό του Λονδίνου IGI.

Που βρίσκονται οι όροι των συμβολαίων;

Επισυνάπτονται στο site της εταιρείας ,στην αρχική σελίδα , στην παρουσίαση των προϊόντων .

Τι είναι η αναδρομική ημερομηνία κάλυψης πέντε ( 5 ) έτη ;

Είναι απαίτηση που κοινοποιείται σήμερα για ζημιά που έλαβε χώρα
πέντε ( 5 ) χρόνια από την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Πότε ισχύ η παράταση χρόνου αναγγελίας ζημιάς πέντε ( 5 ) έτη;

Ο ασφαλισμένος δικαιούται παράταση χρόνου αναγγελίας ζημιάς πέντε ( 5 ) ετών όταν :
α) όταν το ασφαλιστήριο ακυρώνεται λόγω πώλησης ,συγχώνευσης ή εξαγοράς
της ασφαλιστικής επιχείρησης από άλλη εταιρεία.
β) στην περίπτωση θανάτου μόνιμης ανικανότητας ή συνταξιοδότησης του
κύριου κατόχου ή μετόχου της ασφαλισμένης επιχείρησης.
γ) παύση όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται
από τον ασφαλισμένο για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από παύση λόγω
ανέντιμης δόλιας ή αξιόποινης πράξης ή παράλειψης.